Language Resources - ADAMH Board of Franklin County

Language Resources

አማርኛ

Amharic

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) የፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንኛውንም ሰው ኣያገልም።
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-614-224-1057.

العربية

Arabic

يلتزم [The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH)] بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس.
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-614-224-1057.

ខ្មែរ

Cambodian

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៃសហព័ន្ធដែលសមរម្យនិងមិនមានការរើសអើសលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ។
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-614-224-1057 ។

繁體中文

Chinese

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-614-224-1057。

हिंदी

Hindi

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-614-224-1057 पर कॉल करें।

Italiano

Italian

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) è conforme a tutte le leggi federali vigenti in materia di diritti civili e non pone in essere discriminazioni sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso.
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero: 1-614-224-1057.

日本語

Japanese

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-614-224-1057まで、お電話にてご連絡ください。

한국어

Korean

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH)은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-614-224-1057 번으로 전화해 주십시오.

Română

Romanian

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) se conformează legilor Federale privind drepturile civile și nu discriminează pe baza rasei, culorii, originii naționale, vârstei, dizabilităților sau sexului.
ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 1-614-224-1057.

Español

Spanish

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-614-224-1057 .

Tagalog

Tagalog – Filipino

Sumusunod ang The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-614-224-1057.

తెలుగు

Teluga

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) వర్తించే అన్ని ఫెడరల్ మానవ హక్కుల చట్టాలకు కట్టుబడి ఉంటుంది, మరియు జాతి, రంగు, జాతీయత, వయస్సు, వైకల్యత లేదా లింగం ఆధారంగా ఎలాంటి వివక్ష కనపరచదు.
శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. 1-614-224-1057 కు కాల్ చేయండి.

Українська

Ukrainian

The Alcohol, Drug and Mental Health Board of Franklin County (ADAMH) дотримується чинних федеральних законів про цивільні права і не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі.
УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-614-224-1057.

Scroll to Top